ALTIJD GRATISVERZENDING!

0

Je winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities.
1.1. Diensten: De webwinkel johnnyflyco.nl is onderdeel van Dutch Retail Services. De webwinkel johnnyflyco.nl biedt de producten aan van het Amerikaanse merk Johnny Fly.
1.2. Koper: elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot johnnyflyco.nl in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met johnnyflyco.nl gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en  voor wiens rekening zal worden geleverd.

Artikel 2. Toepasselijkheid.
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle te leveren artikelen uit de webwinkel van johnnyflyco.nl aan de koper.
2.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
2.3. Indien ook de koper naar algemene of specifieke voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Mits en indien voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met de voorwaarden van johnnyflyco.nl, dan is slechts het in de voorwaarden van johnnyflyco.nl bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
2.4. johnnyflyco.nl is gerechtigd de inhoud van de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de  website van johnnyflyco.nl en treden 14 dagen na de bekendmaking in werking, of op een andere datum die bij de bekendmaking vermeld zal worden. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden gelden dan ook voor artikelen die nà de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden besteld worden bij johnnyflyco.nl.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst.
3.1. Een overeenkomst met johnnyflyco.nl komt eerst tot stand wanneer er  een aan johnnyflyco.nl gegeven order schriftelijk, dan wel per mail is  bevestigd. Een order wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het  moment waarop johnnyflyco.nl de orderbevestiging verzendt.
3.2. Bij het aangaan van een overeenkomst met johnnyflyco.nl in welke vorm  dan ook, geeft de koper te kennen akkoord te gaan met alle genoemde  punten van de Algemene Voorwaarden. Op alle overeenkomsten, gesloten met  johnnyflyco.nl is het Nederlands recht van toepassing.
3.3. johnnyflyco.nl heeft ten allertijde het recht zonder opgaaf van reden een potentiële koper te weigeren.
3.4. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst is alleen mogelijk  indien de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseánce van  betaling of schuldsanering aanvraagt; zijn ondercuratelestelling wordt  aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen wordt gelegd  en bij overlijden van de wederpartij dan wel liquidatie of ontbinding  van het bedrijf Dutch Retail Services.

Artikel 4. Prijzen.
4.1. Alle genoemde prijzen in de webwinkel johnnyflyco.nl worden  weergegeven in Euro’s en zijn inclusief de wettelijk geldende  BTW-tarieven.
4.2. johnnyflyco.nl  behoudt zich het recht ten allertijde de tarieven aan te passen.

Artikel 5. Leveringsvoorwaarden.
5.1. Na uw bestelling ontvangt u zo spoedig mogelijk een  orderbevestiging met daarin vermeld een overzicht van de bestelde  artikelen, het totaalbedrag, verzendkosten en/of bezorgingskosten.
5.2. Alle artikelen uit de webwinkel johnnyflyco.nl zijn op normaal  gesproken op voorraad en worden binnen enkele dagen verzonden, na  ontvangst van betaling van de koper, toch kan het verzenden van  artikelen om welke reden dan ook vertraging oplopen door toedoen van  johnnyflyco.nl. De koper heeft dan 24 uur na verzenden van bovengenoemd bericht  de tijd om de order te annuleren. johnnyflyco.nl is nooit aansprakelijk voor  vertragingen in de levering door derden. Volgens de wet "kopen op  afstand" bedraagt de maximale levertijd nooit langer dan 30 dagen  (tenzij anders overeengekomen). Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt  de consument hiervan tijdig op de hoogte gesteld en krijgt deze de  mogelijkheid een alternatief te kiezen of het aankoopbedrag  geretourneerd te krijgen. Dit zal dan binnen 30 dagen gebeuren.
5.3. De goederen van de webwinkel johnnyflyco.nl worden met uiterste  zorgvuldigheid verpakt en vóór het verpakken gecontroleerd op eventuele  beschadigingen. Mocht uw artikel toch beschadigd arriveren, dan  verzoeken wij u dit binnen 48 uur na levering te melden.
5.4. U heeft de mogelijkheid de bestelling binnen 24 uur na het  plaatsen van een bestelling te annuleren, zonder extra kosten. Annuleren  doet u via info@johnnyflyco.nl. Als u de geannuleerde bestelling reeds  betaald heeft, ontvangt u het betaalde bedrag terug. Indien u de  bestelling niet binnen 24 uur heeft geannuleerd of geen bevestiging van  de annulering kunt overleggen, dan bent u betalingsplichtig.
5.5. Recht van retour: de consument heeft het recht om aankopen  zonder opgave van reden te retourneren. Het retour zenden van artikelen  moet binnen 14 dagen na ontvangst. Producten dienen onbeschadigd en  ongebruikt te zijn. De kosten van het retour zenden zijn altijd voor  rekening van de koper. Reeds betaalde bedragen worden na het retourneren  zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd. Dit recht is alleen van toepassing voor consumentenkoop. Bij  zakelijke aankopen vervalt dit recht. Het recht van retour geldt niet  voor aankopen van zaken die: «Tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper; «duidelijk persoonlijk van aard zijn; «door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; «snel kunnen bederven of verouderen; «van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken; «van kranten en tijdschriften. Voor retourinstructies verwijzen we u naar de pagina "retourbeleid".
5.6. Voor leveringen buiten Nederland zijn de verzendkosten  afhankelijk van het land waar het pakket naar toe moet worden verstuurd.  De kosten voor verzending van de bestelling zijn voor rekening van de  koper.

Artikel 6. Betaling.
6.1. Betalingen dienen te geschieden in Euro’s.
6.2. U kunt betalen via de volgende mogelijkheden:
- Paypal (inclusief creditcards)
- iDeal

6.3. Het eigendomsbehoud van de goederen uit de webwinkel van johnnyflyco.nl blijft bij johnnyflyco.nl en gaat pas over nadat de volledige betalingen van de bestelde artikelen zijn ontvangen en de goederen ter verzending zijn aangeboden of nadat de artikelen contant zijn betaald bij het afhalen van de bestelling.

Artikel 7. Persoonsgegevens.
7.1. Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van  johnnyflyco.nl opgeslagen om bestellingen te verwerken. johnnyflyco.nl geeft nooit  persoonsgegevens door aan derden en zal er alles aan doen om te  voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden.

Artikel 8. Geschillen.
8.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse Recht van  toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg  opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn worden alle geschillen  van welke aard dan ook, verband houdende of voortvloeiende uit door  johnnyflyco.nl en de koper aangegane overeenkomsten en door johnnyflyco.nl verrichte  leveringen, berecht door een bevoegde Nederlandse rechter in het  arrondissement waar johnnyflyco.nl gevestigd is.

Artikel 9. Gegevens
9.1. Het afhandelen van de betalingen, de bestellingen en de klantcontacten van de webwinkel van johnnyflyco.nl wordt verzorgd door Dutch Retail Services.. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69111634 en gevestigd aan de Populierenlaan 26, 1911 BL te Uitgeest.